3M Nieuwsbrief December 2021

Voor jullie ligt de 6e en tevens laatste nieuwsbrief van het 3M-project. In deze nieuwsbrief vinden jullie alle laatste nieuwtjes over het 3M-project. In deze laatste nieuwsbrief van het 3M-project kijken we terug op de laatste gebeurtenissen in het 3M-project en alle opbrengsten.

 
 
3M

Bedankt voor de samenwerking!

"Dit is de laatste nieuwsbrief vanuit het 3M-team. Het 3M-project is bijna afgerond en wij kijken met veel plezier en ook wat emoties terug op de afgelopen vier jaar. Toen ik in 2016 het idee voor het 3M-project ontwikkelde, beheerste ik de Nederlandse en Friese taal nog niet goed genoeg om het idee met de juiste woorden uit te leggen.

Toch was er direct vertrouwen in het onderzoeksproject vanuit de Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden en werd ook de meerwaarde van deze kennis voor onze pabostudenten gezien. En zoals bij de kinderen op de betrokken scholen ook het geval is, leerde ik zowel Nederlands als Fries tijdens het werken aan dit project. Samen leerden wij ook veel over het werk van basisschoolleerkrachten, over de samenwerking met ouders en over de dynamiek in de teams.

3M

De talige en culturele diversiteit van leerlingen als een kracht voor het leren benutten, kan enorm veel voordelen met zich brengen. Veel leerkrachten herkennen dit en tegelijkertijd weten ze niet precies hoe ze het gebruik van de meertaligheid van hun leerlingen vorm kunnen geven. Het 3M project heeft hiervoor concrete antwoorden en tools ontwikkeld: 60 lesactiviteiten voor leerkrachten, een online-leeromgeving in zes talen voor leerlingen en 12 kennisclips, naast publicaties, presentaties en handleidingen.

Namens het 3M-team wil ik iedereen die bij dit project betrokken was van harte bedanken voor de inspiratie, betrokkenheid en de prettige samenwerking!"

Joana Duarte

 

3M

3M

3e prijs bij de RAAK-awards

Het 3M-project won op 25 november de 3e prijs bij de RAAK-awards! De RAAK-awards worden elk jaar door Regieorgaan SIA uitgereikt voor het beste praktijkgericht onderzoek. Met de prijs wil Regieorgaan SIA het onderzoek van hogescholen meer bekendheid geven.

Meer lezen

 
3M
3M

Werkpakket 1 – Toolbox

In de 3M-Toolbox zijn alle in het project ontwikkelde activiteiten verzameld. De activiteiten zijn ingedeeld op 1) les- of projectactiviteit, 2) leeftijd (onder-, midden- en bovenbouw), 3) op taal- of zaakvak (ingedeeld op kerndoelen PO), en 4) op vaardigheid (luisteren, spreken, lezen, schrijven). Door de navigatie te volgen, verschijnen er lesplannen welke online bekeken en ook gedownload kunnen worden. De activiteiten zijn bedoeld ter inspiratie en kunnen zo aangepast worden aan iedere doelgroep.

Meer over Werkpakket 1

 
3M

Werkpakket 2 – e3M

e3M is een digitaal en interactief leerplatform voor leerlingen in groepen 5 en 6 met meertalig materiaal rond het thema Natuur en Techniek en specifiek de onderwerpen Vogels en Bruggen. e3M bevat maar liefst zes talen: Nederlands, Fries, Engels, Tigrinya, Arabisch en Pools en op korte termijn zelfs nog meer.

Meer over Werkpakket 2

 

3M

3M

Werkpakket 3 – Interventieonderzoek

Van februari 2020 tot en met juni 2021 hebben we samen met vier projectscholen en drie netwerkscholen het interventieonderzoek uitgevoerd. Daarbij hebben alle scholen in een aantal rondes activiteiten uit de toolbox uitgevoerd in de eigen klas en zijn daar opnames van gemaakt.

Meer over Werkpakket 3

 

3M

3M 3M

Werkpakket 4 – Attitudeonderzoek

Ook het begeleidende attitudeonderzoek is langzaam aan het afronden. Vanuit de reflecties en interviews leren we dat de 3M toolbox als zeer prettig wordt ervaren omdat er handvatten geboden worden voor het omgaan met meertaligheid; maar ook dat er duidelijker aangegeven kan worden dat de lessen inderdaad als handvat gezien kunnen worden, en niet als een directe instructie. Aanpassen aan de eigen omstandigheden en flexibel omgaan met de meertaligheid van de klas wordt dus aangemoedigd!

Meer over Werkpakket 4

 

3M

3M

Werkpakket 5 – disseminatie

Naast de toolbox en e3M hebben we nog een derde product van het project, namelijk de videobox. Deze bevat in totaal 12 kennisclips, waarvan 8 rond ons holistisch model voor meertaligheid in het onderwijs en 4 rond interactie in de meertalige klas. Van de clips rond het holistisch model, zijn er vier theoretisch clips die elk een benadering uit het model belichten: taalbewustzijn, taalvergelijking, receptieve meertaligheid (luistertaal) en translanguaging.

Ook zijn er vier praktische clips rond het model die voorbeelden geven van hoe je de vier benaderingen toe kunt passen in de klas. De videobox is vanaf begin 2022 beschikbaar op onze website. Houd onze website dus in de gaten!

 

3M

3M

3M-kletspot

Tijdens de feestelijk afsluiting van het 3M-project op 10 november hebben wij de 3M-kletspot gepresenteerd. In de 3M-kletspot zitten diverse stellingen over verschillende vormen van diversiteit in en om de school. Gebruik de kaartjes om het gesprek hierover aan te gaan met bijvoorbeeld collega’s of medestudenten. De stellingen zijn op twee niveaus geformuleerd:
1. op het onderwijs van een individuele leerkracht;
2. op het onderwijs van de hele school.

De 3M-kletspot bevat voor elk van de onderstaande categorieën 3 tot 6 stellingen:
A. Houdingen tegenover talige en culturele diversiteit;
B. Visie op de rol van onderwijs op het vlak van talige en culturele diversiteit;
C. Oog hebben voor diversiteit Individualisering;
D. Leerlingen begeleiden tot kwaliteitsvolle interacties;
E. Samenwerking met collega’s en externe partners;
F. De krachten bundelen met ouders.
De stellingen zijn grotendeels gebaseerd op de Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) van het Steunpunt Diversiteit & Leren van de Universiteit Gent.

 

3M

3M

3M: Meer Met Meertaligheid

In de loop van 2022 verschijnt er een inspiratiegids met de belangrijkste bevindingen, ervaringen en tools uit het 3M-project. Deze zal gratis beschikbaar worden gesteld via de website en gedrukte exemplaren kunnen (gratis) worden besteld. De inspiratiegids wordt in Friesland door de “skoalstipers” (vrij vertaald: school ondersteuner) van Taalplan Frysk 2030 onder de aandacht gebracht van de Friese basisscholen om daar hun voordeel mee te doen op weg naar het behalen van de kerndoelen voor Fries en het bevorderen van onder andere het algemene taalbewustzijn en meertaligheid.

In Limburg loopt sinds een paar maanden een pilot met het 3M-project. Schoolstichtingen Movare en Kindante doen hier met in totaal 4 scholen aan mee. Er worden door het 3M-projectteam inspiratiesessies verzorgd en de scholen ontvangen begeleiding. Aan een Limburgse toolbox met lesactiviteiten rond voornamelijk buur- en streektaal wordt door een werkgroep hard gewerkt. Hopelijk volgen in de toekomst meerdere provincies zodat straks het 3M-gedachtegoed niet alleen voor Noord naar Zuid maar ook van Oost naar West gedragen wordt!

 
 
 
3M
3M

Tot slot

Wij willen iedereen die de afgelopen 4,5 jaar het 3M-project een warm hart toedroeg, van harte bedanken! Het was een prachtige meertalige en diverse reis. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!

 

3M

 

3M

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. 3M-project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhlstenden.com

 
3M Website3M TwitterLectoraat M&G Facebook
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid 3M wordt gefinancierd door SiA


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia 3mproject@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús 3M-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.