3M Nieuwsbrief - juni 2021

Voor jullie ligt de 5e nieuwsbrief van het 3M-project. Deze verschijnt net als de 3M-nieuwsflits 2x per jaar. In deze een na laatste nieuwsbrief van het 3M project kijken we terug op de laatste weken van fase 2 van het project en blikken we vooruit op de periode na de zomervakantie.

 
 
3M

Afsluiting van 3M fase 2

De weken vliegen voorbij en de zomervakantie is in zicht. Het 3M-project loopt al bijna ten einde en wij zijn volop aan de slag met het verzamelen van de laatste data. We hadden gehoopt elkaar tegen deze tijd weer te kunnen zien als vanouds, en hoewel dat niet het geval is, is er met de huidige versoepelingen steeds meer mogelijk. Zo zijn enkele scholen alweer bezocht voor het maken van video-opnames. Daarnaast is een deel van de leerkrachten ook de afgelopen periode weer zelf aan de slag geweest met het maken van de opnames en het is super hoe we dankzij jullie inzet het project zo goed als mogelijk kunnen voortzetten. Zoals in de nieuwsflits van april al aangekondigd werd, zijn we los met de tweede ronde interviews. Waar we dat nog niet gedaan hebben, maken wij graag nog een afspraak om samen te reflecteren op het verloop van het project en op alles wat we bereikt hebben.

 

3M


3M

Reflectieavond 8 juni

Ter afsluiting van fase 2 van het 3M-project, het begeleidingsprogramma, hebben wij tijdens de online reflectieavond voor deelnemende projectscholen op 8 juni zowel teruggeblikt als vooruitgeblikt. We hebben besproken wat het project de leerkrachten en de kinderen in de klas opgeleverd heeft, en daarnaast welke uitdagingen jullie tegengekomen zijn in de afgelopen periode.

Tijdens het incheckmoment werd al duidelijk dat de leerkrachten zich in deze periode, met alle taken die zij vervullen, nogal eens een duizendpoot voelen. Ondanks dat deze drukte de nodige energie neemt, is er sprake van optimisme, plezier en motivatie. Na het inchecken is er teruggeblikt op de afgelopen maanden. Vanuit het individuele begeleidingsprogramma en vanuit de netwerkbijeenkomsten stond telkens het zoeken naar optimale contexten voor meertaligheid in leerzame gesprekken centraal.

Ten eerste hebben wij de focus gelegd op leerzame interactie, bijvoorbeeld door te kijken naar de manier waarop kinderen tijdens het samen werken aan opdrachten met elkaar praten. Daarbij lag de focus op het inzetten van meertaligheid en dus het waarderen van andere talen door deze talen te gebruiken. We zijn in twee groepjes uiteengegaan om in gesprek te gaan over de afgelopen tijd. Hierbij vroegen wij de leerkrachten om door middel van een tekening te laten zien wat voor hen de opbrengst van het 3M-project is. Zo zagen wij onder andere een tuinsproeier en een lampje voorbijkomen; beide symbool voor het ontstaan van ideeën en de stroom van inspiratie die ontstaan is gedurende het 3M-project. Verder hebben we besproken wat goed ging en wat de grootste uitdaging is: zoals ervoor zorgen dat er in de toekomst, buiten het 3M-project, vastgehouden wordt aan wat er nu gedaan wordt aan meertaligheid in de school. Vervolgens heeft Suzanne een presentatie gehouden over de bevindingen van haar attitude-onderzoek (hierover kunnen jullie verderop in deze nieuwsbrief meer lezen) . Tenslotte hebben we vooruitgeblikt, door aan de hand van stellingen in gesprek te gaan over uitdagingen voor de toekomst. Onderwerpen die hierbij aan bod zijn gekomen: het vasthouden van de aandacht voor meertaligheid in het pedagogisch didactisch-handelen, het meenemen van collega’s in het benutten van meertaligheid in de klas en het oplossen van ‘problemen’ rondom meertaligheid die zich nog voor kunnen doen in de praktijk.

Het terugblikken tijdens de reflectiebijeenkomst leidde al tot een aantal mooie reacties, die wij ten slotte graag vol trots met jullie delen: 

“Ik ben echt anders tegen meertaligheid in de klas gaan aankijken.”

“Ik weet nu beter hoe ik het (in andere lessen) kan inzetten.”

“Het 3M project heeft me op nieuwe ideeën gebracht.”

“Ik heb al collega’s geïnspireerd met enkele toolboxactiviteiten. Zij zijn ook enthousiast.”

“Volgend jaar wil ik de toolbox als middel inzetten om als team ideeën op te doen.” 

“Bedankt voor de inspirerende sessies.”

Aan alle deelnemende scholen aan fase 2: veel dank, thanks, danke, yemesgneka, obrigado, šukran, gracias en tige tank voor jullie inzet!  


 

3M

3M

Onderzoek Suzanne 

Tijdens de laatste terugkomstavond van het 3M-project heeft Suzanne een korte presentatie gegeven over het belang van positieve attitudes in het onderwijs voor zowel leerkrachten als leerlingen. Hiervoor heeft zij data laten zien van de enquêtes en de computerspelletjes die in vorige schooljaren zijn afgenomen. Uit deze data blijkt dat leerlingen aanvankelijk een vrij positieve houding hadden tegenover Nederlands, Engels en Fries maar een negatieve houding tegenover verschillende thuistalen (met name Marokkaans Arabisch). Wie meer wil lezen over dit onderzoek, kan het artikel hier vinden.

Aanvankelijk was het de bedoeling om deze enquêtes en computerspelletjes meerdere keren af te nemen om te zien hoe de attitudes van leerlingen ontwikkelen in de loop van 3M. Wegens corona is het echter niet mogelijk geweest om hiervoor alle scholen opnieuw te bezoeken. Mede daarom heeft Suzanne zich gericht op het interviewen van de 3M leerkrachten, en te vragen naar de veranderingen die zij hebben waargenomen in de houding en betrokkenheid van de leerlingen. Deze interviews zijn nog gaande, en zullen samengevat worden in kennisclips en vervolgartikelen.

 

3M

3M

Ik bin multilingual en sprek muchas talen  

Wendy Dijkstra, PABO studente en student-assistent bij het lectoraat meertaligheid en geletterdheid heeft onderzoek gedaan naar de effecten van meertalig onderwijs, en deelt haar bevindingen

 

Mijn naam is Wendy Dijkstra, ik ben vierdejaars PABO studente. Afgelopen half jaar ben ik bezig geweest met mijn scriptie onderzoek. In dit onderzoek heb ik mij bezig gehouden met wat de effecten van meertalig onderwijs zijn op de leerprestaties van leerlingen bij het vak wereldoriëntatie, het welbevinden van de leerlingen en de taalattitude van de leerlingen. Ik heb mijn onderzoek uitgevoerd in twee verschillende klassen op een school met veel anderstalige leerlingen. In mijn onderzoek heb ik gewerkt met een onderzoeksgroep en een controlegroep. De controlegroep kreeg de normale lessen wereldoriëntatie, de onderzoeksgroep kreeg inhoudelijk dezelfde les, maar met een meertalige aanpak. Dit hield in dat de leerlingen meer gebruik mochten maken van hun eigen thuistalen, maar ook lessen kregen in een andere taal dan het Nederlands. 

Beide groepen startten met een toets om de beginsituatie vast te stellen. In deze toets werd de beginsituatie van de leerlingen voor wereldoriëntatie, het welbevinden van de leerlingen en de taalattitude van de leerlingen getest. De lessenserie voor de onderzoeksgroep bevatte verschillende meertalige aanpakken. Zo was er aandacht voor de taalattitude, taalvergelijking, luistertaal, CLIL en translanguaging. Na de lessenserie kregen de leerlingen een posttest met exact dezelfde vragen als de 0-meting. Zo konden de resultaten goed vergeleken worden. Uit de resultaten van mijn onderzoek is gebleken dat beide groepen vooruit gingen op alle drie de punten. Echter was het verschil bij de onderzoeksgroep net een klein beetje groter dan het verschil bij de controlegroep. Waardoor dit verschil precies komt (of niet komt) is nog niet volledig vast te stellen, hiervoor zou eerst meer onderzoek gedaan moeten worden. Vooral ook in situaties waar meertaligheid consequent wordt ingezet en niet bij één vak per week. Mijn onderzoek laat zien dat een meertalige aanpak in het onderwijs verschillende voordelen kan opleveren voor de leerlingen op het gebied van welbevinden, taalattitude en leerprestaties. 

Vragen over dit onderzoek? wendy.dijkstra1@nhlstenden.com  

 

3M

3M

Onderwijsblog: 

“Krampachtige focus op Nederlands benadeelt meertalige kinderen in het onderwijs”  

 

 

Onder de rubriek Onderwijsblog deelt Eke Krijnen, onderwijsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut in Amsterdam, haar ervaring dat er op veel scholen sprake is van een strikt eentalig beleid. De regel die leidend is op dit soort scholen, is dat er op school enkel Nederlands wordt gesproken. Volgens Eke ligt hier een gebrek aan kennis aan ten grondslag. Zij licht dan ook twee misvattingen uit, namelijk dat het spreken van een andere thuistaal dan het Nederlands voor een taalachterstand zorgt en dat het gebruik van andere talen op school het leren van het Nederlands in de weg staat. Benadrukt wordt dat juist een goed ontwikkelde kennis van de moedertaal ervoor zorgt het leren van het Nederlands makkelijker gaat. Daarbij kunnen kinderen op school óók in hun moedertaal kennis opdoen en verwerken. Mogelijk speelt angst voor het onbekende een rol in het vasthouden aan een eentalig beleid. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is het mogelijk voor scholen om geld te krijgen om door op wetenschap gebaseerde interventies te implementeren, om zo onderwijsgelijkheid te stimuleren. Klik hier om de gehele blog te lezen.

 

3M

 

Boekentip

3M

Met het boek ‘Talen die in de school komen’ verspreidt Lidy Peters een belangrijke boodschap, namelijk dat meertalige leerlingen de ruimte moeten krijgen om hun thuistalen in te zetten in het onderwijs. Daarbij wordt benadrukt dat dit óók kan wanneer de leerkracht de talen zelf niet beheerst. Bestel het boek hier. 

 
 


 

E3M 

3M

De online leeromgeving e3M is nog volop in ontwikkeling. Beide thema’s, Vogels en Bruggen, zijn nu in het Nederlands, Fries, Engels, Pools, Arabisch en Tigrinya en binnenkort ook beschikbaar in het Chinees en Turks. De afgelopen maanden is de omgeving al getest door verschillende scholen in Friesland. In samenwerking met het project Versterking Drents en Duits in het basisonderwijs is er voor de Drentse context een aparte omgeving (eDenD) beschikbaar met Drents, Duits, Nederlands en Engels.

Wil je de e3M of eDenD omgeving piloten? Dat kan! Tot en met december 2021 nog met begeleiding van het 3M-projectteam. Daarna blijft de omgeving uiteraard ook nog beschikbaar maar zonder begeleiding van het projectteam. Aanmelden kan door de naam van je school, contactpersoon en e-mailadres te mailen naar 3mproject@nhlstenden.com. Na aanmelding krijg je een toegangscode toegestuurd. Even rondkijken in de omgeving kan ook door als ‘gast’ op e3M in te loggen. Of bekijk het e3M-promofilmpje hier.  

 
 


 

Vooruitblik

3M

Na de zomer werkt het 3M-projectteam tot en met december van dit jaar nog aan de verwerking van alle verzamelde data uit fase 2, het verder verbeteren van e3M (met begeleidend onderzoek) en het attitudeonderzoek. Via deze nieuwsbrief blijven we jullie de rest van 2021 op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. 

We wensen iedereen een hele fijne zomer toe!

 
 


 


3M2-4 juli 2021, Oxford (online)   
UKLA 56th International Conference
 


3M7-9 juli 2021,  Universiteit Santiago de Compostela (online)         
WERA 2021
 


3M15-21 augustus 2021, Groningen (online)
World Congress of Applied Linguistics (AILA)
Meerdere symposia en presentaties van het 3M-team

3M6-9 september 2021, Geneve (online)
ECER 2021
 

3M18 februari 2022 
Congres Onderzoeksgroep Educatie
Het 3M-team zal hier een eindpresentatie verzorgen  

 
 
3M
 

3M

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. 3M-project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhlstenden.com

 
3M Website3M Twitter3M Facebook3M LinkedIn
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool 3M wordt gefinancierd door SiA


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia 3mproject@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús 3M-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.