3M Nieuwsflits April 2021

Voor jullie ligt de 5e nieuwsflits van het 3M project. De nieuwsflits verschijnt net als de nieuwsbrief 2x per schooljaar. In de nieuwsflits geven we een korte indruk van de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en blikken we vooruit op de komende maanden. 

 
 
3M

Scholen open en vervolg van 3M

Nadat we het nieuwe jaar begonnen met het thuisonderwijs, kregen de basisscholen op 8 februari groen licht. Nog voor de voorjaarsvakantie gingen de scholen weer open. Positieve coronatests met als gevolg het naar huis moeten sturen van klassen: de situatie blijft een beroep doen op ieders creativiteit en flexibiliteit.

In de huidige situatie is het voortzetten van het onderzoek op de scholen nog lastig. Waar mogelijk proberen wij weer afspraken te maken met de leerkrachten voor het maken van de video-opnames.Wij waarderen jullie betrokkenheid en ondanks dat we elkaar de afgelopen periode niet op locatie hebben kunnen zien, houden we contact vanuit het begeleidingsprogramma en de reflectieavonden voor projectscholen. Wij willen ieder weer bedanken voor de inzet, waardevolle input en flexibiliteit!

Analyse Interviews

3M

In de loop van het vorige schooljaar (2019-2020) zijn we bij de project- en netwerkscholen langs geweest om een interview te houden over de verwachtingen van 3M en de ervaringen van leerkrachten binnen het project. Bij sommigen waren we wat later, en werden de interviews al digitaal afgenomen. Dit heeft geleid tot 24 mooie interviews met inzichten in de dagelijkse praktijk op de scholen en de insteek die jullie aan het begin van fase 2 hadden. Momenteel zijn Suzanne en Linde hard aan het werk om deze gesprekken in kaart te brengen, waarbij er vooral gekeken wordt naar de rijke kennis die naar voren komt en de manier waarop jullie enthousiasme over het onderwijs gedeeld wordt.

Afsluitende Interviews

Ook omdat het project bijna ten einde loopt, willen we alle leerkrachten en directeuren er om vragen om nog een keer met ons te reflecteren op wat we allemaal bereikt hebben. In het kader van het begeleidende onderzoek maken we graag een afspraak met iedereen om na de meivakantie een afsluitend interview te houden over jullie rol in het 3M project, hoe het verlopen is, en in hoeverre jullie verwachtingen zijn gerealiseerd. Dit kan digitaal of in persoon, en hiervoor nemen we binnenkort telefonisch contact met jullie op.

 

3M

3M

Uitnodiging symposium 'Dialogisch onderwijzen voor betekenisvol leren'

Tijdens dit symposium op 22 april, georganiseerd door het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid, kijkt emeritus-hoogleraar Bert van Oers vanuit een cultuurhistorisch perspectief naar het onderwijs, waarbij de volgende vragen aan bod komen: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van dialogisch onderwijs? Op welke wijze kunnen leerkrachten en (praktijk)onderzoekers dialogisch onderwijs in de praktijk brengen?

Meer informatie en aanmelden

 
3M
3M

Internationale Conferentie over Minderheidstalen (ICML)

Van 24 tot en met 26 maart vond de Internationale Conferentie over Minderheidstalen (het ICML) plaats, helaas online in plaats van in het zonnige Bilbao. Tijdens deze conferentie is ook een aantal presentaties vanuit het 3M-project gegeven:

Resultaten pilot e-3M

3M

Mirjam presenteerde positieve resultaten van een kleinschalige pilot van de meertalige digitale leeromgeving e-3M. Hoewel leerlingen enthousiast waren over de omgeving en positievere taalhoudingen lieten zien na het gebruik ervan, maakten vooral leerlingen die een migrantentaal spraken (nog) niet veel gebruik van deze taal in de omgeving. Het is dus belangrijk om ook aandacht te besteden aan taalbewustzijn zodat er optimaal gebruikgemaakt kan worden van de meertalige leeromgeving.

Meertalige interactie in de klas

3M

Laura presenteerde onderzoek naar meertalige interactie in de klas, waarvoor video-opnames uit de eerste ronde van de projectscholen van fase 2 gebruikt werden. Over het algemeen bleek de leerkracht een dominante rol te hebben in de klassikale interactie en was het gebruik van meertaligheid (nog) beperkt. Het belang van het analyseren van meertaligheid in de context van de klassikale interactie werd benadrukt, zodat beter gekeken kan worden in hoeverre en op welke manieren leerlingen andere talen kunnen gebruiken in de klas.

Taalattitudes van leerlingen

3M

Suzanne presenteerde haar onderzoek naar de impliciete en expliciete attitudes van leerlingen tegenover migranten- en minderheidstalen. Zowel de impliciete als de expliciete attitudes waren negatief tegenover Marokkaans, terwijl leerlingen positievere attitudes lieten zien tegenover talen die zij kenden, in dit geval het Nederlands, Fries en Engels. Het is dus belangrijk dat leerlingen bekend raken met talige diversiteit voordat zij hier een positieve houding tegenover kunnen ontwikkelen.

 
3M

Wereldburgerschap integreren in het onderwijs?

Met het integreren van wereldburgerschap in het onderwijs als doel hebben vier Pabo studenten een online Goodiebag ontwikkeld. De site is een inspiratiebron voor leerkrachten en is geschikt voor basisschoolleerlingen van 6 t/m 10 jaar die sinds 1 á 2 jaar in Nederland verblijven. De ideeën op de site kunnen gebruikt worden om ervoor te zorgen dat leerlingen en hun diverse achtergronden gezien en gewaardeerd worden, met als streven dat zij zich thuis voelen op school.

Naar de Goodiebag

 

3M

3M

Cito-podcast: Kansengelijk in het onderwijs

In de nieuwe podcastserie ontwikkeld door Cito worden verschillende kanten van kansengelijkheid belicht. Het thema gelijke kansen is van groot belang voor het onderwijs en voor Cito en daarbij een onderwerp dat nog meer centraal is komen te staan tijdens de coronacrisis. Iedere week komt er een nieuwe aflevering online. De eerste afleveringen gaan over de overgang van primair naar voorgezet onderwijs en over differentiatie in de onderbouw van het VO.

Naar de Cito-podcast

 

3M

3M

Kletsheads: de podcast over meertalige kinderen

In deze podcasts over meertalige kinderen gaat taalwetenschapper en moeder van meertalige kinderen Dr. Sharon Unsworth in gesprek met experts op het gebied van een meertalige taalontwikkeling. In de podcasts worden verschillende onderwerpen aangesneden, bijvoorbeeld: meertalige gezinnen in lockdown, meertaligheid en schoolsucces en meertaligheid in het onderwijs. Ga naar de Kletsheads-website of beluitser de podcasts via Spotify.

Naar de Kletsheads-website

 

3M

3M

Fryslân DOK: 1 school, 17 talen

Op de IKC Sint Jozefschool in Heerenveen spreekt een derde van de kinderen thuis een andere taal dan het Nederlands. Met 17 thuistalen is er sprake van een grote diversiteit op school. Wetende dat gebruik van de thuistalen positief van invloed is op het leren van het Nederlands, is meertaligheid op school een pré. [Foto: Omrop Fryslân]

Kijken: 'Eén school, 17 talen'

 
 
 
3M

Online reflectieavonden voor projectscholen

De afgelopen maanden hebben wij tijdens de twee reflectieavonden voor deelnemende projectscholen in de tweede fase van het 3M project teruggeblikt op de afgelopen periode. Er zijn ervaringen gedeeld, er is kennis gedeeld en er is volop gebrainstormd over (meertalige) interactie in de klas.

3M


Reflectieavond 10 maart

3M

Tijdens de reflectieavond van 10 maart, de derde bijeenkomst voor deelnemende projectscholen in de tweede fase van het 3M project, hebben we het gehad over het bevorderen van onderling overleg tijdens groepswerk. We hebben besproken dat de momenten waarop kinderen in groepjes aan het werk zijn, mooie kansen bieden op het gebied van interactie. Zo kan het oplossen van problemen en het redeneren tijdens het samen werken in groepjes bijdragen aan de taal- en denkontwikkeling van leerlingen (Howe, 2010; Mercer & Littleton, 2007), mits kinderen op een leerzame manier overleggen en dat doen ze in de klas niet vanzelf.

Grondregellessen

Ter bevordering van het onderling overleg tijdens groepswerk hebben we de grondregellessen geïntroduceerd, waarbij kinderen zelf hun eigen praat- en denkregels bedenken. Onderzoek in veel landen demonstreert dat deze aanpak de kwaliteit van het groepsoverleg erg ten goede komt. In kleine groepjes hebben we gebrainstormd over deze grondregellessen en nagedacht over gespreksregels die van belang zijn in onderling overleg tussen groepjes kinderen in de klas. Gespreksregels zoals het naar elkaar luisteren, om de beurt praten en het samen eens worden kwamen aan bod. Daarnaast hebben we nagedacht over mogelijke aanpassingen van de bestaande grondregellessen aan de diverse meertalige leerlingenpopulatie van de scholen, met als doel om leerlingen te laten nadenken over het gebruik van thuistalen.

Waarom-vragen

Verder hebben we kort gekeken naar fragmenten van het groepswerk, om vervolgens in gesprek te gaan over wat we al zien in de fragmenten: op welke grondregels zijn de leerlingen al georiënteerd? We zagen bijvoorbeeld dat leerlingen structuur aanbrengen binnen het gesprek door elkaar uit te nodigen met ideeën te komen ('we zijn nieuwsgierig naar de ideeën van anderen'), samen hardop denken (‘geen idee is fout’) en het samen eens proberen te worden (‘we overleggen net zo lang tot we het samen eens zijn’). Hierbij constateerden we dat leerlingen elkaar nog meer 'waarom-vragen' zouden kunnen stellen (‘als ik iets niet begrijp, vraag ik om uitleg’, 'ik probeer altijd uit te leggen waarom ik iets vind') om zo tot redeneren te komen.

 

Reflectieavond 13 april

3M

De leerkrachten van de deelnemende projectscholen gaven eerder al aan belang te hebben bij praktische handvatten om de talige diversiteit in de klas tot zijn recht te laten komen. Zo stond de reflectieavond van 13 april in het teken van het gebruik van en het denken in andere talen tijdens andere lessen, bijvoorbeeld tijdens de zaakvakken of rekenlessen. Onder leiding van Amanda van Dijk, onze CLIL-expert, zijn we hier actief mee aan de slag gegaan. Na het toelichten van de basis van CLIL, het koppelen van zowel een inhoudsdoel als een taaldoel aan een les, heeft Amanda kort mogelijke werkvormen, waarin ruimte is voor het gebruik van thuistalen tijdens verschillende lesfasen, besproken.

Meertalige mogelijkheden in de les

Ter voorbereiding van de bijeenkomst hadden de leerkrachten al nagedacht over een les die zij in hun klas willen verzorgen, waarbij zij meerdere talen zouden willen benutten. Na de introductie van werkvormen zijn we in twee groepen actief aan de slag gegaan met deze lessen. Er is volop gebrainstormd over de werkvormen en de meertalige mogelijkheden binnen deze lessen. Er zijn prachtige ideeën gedeeld en wij kijken al uit naar het uitwisselen van de ervaringen met het geven van de lessen tijdens de volgende reflectieavond!

 
 

Er vinden veel online congressen plaats waar o.a. het 3M-team presentaties en symposia verzorgt:


3M22 april 2021, Leeuwarden (online)
Symposium Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid, lezing door prof. Dr. Van Oers

3M2 - 4 juli 2021, Oxford (online)
UKLA 56th International Conference

3M7 - 9 juli 2021, Santiago de Compostela (online)
WERA 2021

3M15 - 21 augustus 2021, Groningen (online)
AILA conference

3M6 - 9 september 2021, Geneve (online)
ECER 2021

 
 
3M
 

3M

 

NHL Stenden Hogeschool
Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid
t.a.v. 3M-project
Postbus 1080
8900 CB Leeuwarden
Tel. (receptie): 088-9917000
3mproject@nhlstenden.com

 
3M Website3M TwitterLectoraat M&G Facebook
Het 3M-project is een project van NHL Stenden Hogeschool Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid 3M wordt gefinancierd door SiA


Oanmelde foar de nijsbrief kin fia 3mproject@nhlstenden.com.

Dizze nijsbrief wurdt ferstjoerd troch ien fan ús 3M-partners:
it Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen.